เอกสารการขอสินเชื่อ - ข้อกำหนด

นี่เป็นรายการข้อกำหนดด้านเอกสาร เมื่อคุณสมัครสินเชื่อรถยนต์ (สำหรับชาวต่างชาติ และชาวไทย) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไป และกระบวนการทางด้านการเงิน (บัญชี) โปรดไปที่หน้าการจัดไฟแนนซ์ของเรา สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ขึ้นอยู่กับสัญชาติ และสถานะของคุณ ใช้เอกสารต่อไปนี้ในการดำเนินการ

 

ชาวต่างชาติ (ถือสัญชาติอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ไทย)

เอกสารที่ต้องเตรียม เจ้าของธุรกิจ / ผู้ถือหุ้นในบริษัท ชาวไทย วีซ่า
(รับจ้างงานกับบริษัทไทยหรือโรงเรียน)
วีซ่าสำหรับอาสาสมัคร(มูลนิธิ)
สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้ารูปภาพ หน้าวีซ่าปัจจุบัน แสตมป์ขาเข้า บัตรขาออก แบบการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย (TM-30) ) (5 ชุด)
สมุดเหลืองบ้านที่มีการยืนยันชื่อของคุณอยู่ในนั้น (ถ้ามี) / หรือสัญญาเช่า
ใบแจ้งยอดธนาคารไทย (6 เดือน)

* ต้องได้รับเงินเดือนผ่านรหัสเงินเดือน

แผนที่บ้าน และที่ทำงาน
หนังสือรับรองการทำงาน และสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
ใบอนุญาตทำงาน (ทุกหน้ามีเขียนหรือพิมพ์) (5 ชุด)
เอกสารจดทะเบียนบริษัท
เอกสารผู้ถือหุ้นของบริษัท (บอจ.5)
เอกสารการจดทะเบียนภาษี (ภพ.20)
แบบรายงานทางการเงินล่าสุดของบริษัท
ผู้ร่วมลงนาม / ผู้ค้ำประกันชาวไทย

A) หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศไทยน้อยกว่า 2 ปี เอกสารนี้จะต้องแสดงพร้อมกับเอกสารในตารางด้านล่างสำหรับพลเมืองไทย

B) หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี และลดจำนวน 35% ของเงินทุนที่ได้รับอนุมัติ คุณไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกัน / ผู้ร่วมลงนาม

 

ประชาชนไทย (ผู้ถือสัญชาติไทย)

เอกสารที่ต้องเตรียม พนักงานประจำ เจ้าของกิจการ/ นิติบุคคล ค้าขาย/กิจการส่วนตัว ผู้รับเหมา ผู้ค้ำประกัน
(กรณีผู้เช่า
ซื้อติดแบล็คลิสต์)
สำเนาบัตรประชาชน (5 ฉบับ)
สำเนาทะเบียนบ้าน (5 ฉบับ)
สำเนาบัญชีเงินฝาก (ย้อนหลัง 6 เดือน)
แผนที่ของที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
ใบเสร็จเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด (1 ฉบับ)
สัญญาจ้างงาน
<สำเนาโฉนดบ้าน / ใบเสร็จแสดงการผ่อนบ้าน งวดล่าสุด
งบการเงิน
ภพ.20
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
สัญญาเช่าร้าน / เช่าพื้นที่ หรือใบเสร็จค่าเช่า (ถ้ามี)
ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
ต้องมีหน้าร้านสำหรับขาย หรือมีคลังสินค้า
ผู้ค้ำประกัน

A) จำเป็นต้องมี ถ้าหากไม่มีประวัติทางการเงินมาก่อน

ข) หากคุณมีประวัติทางการเงินที่ดี ไม่จำเป็นต้องมีผู้ลงนามร่วม / ผู้ค้ำประกัน