คำถามที่พบบ่อย

เอกสาร

หมายเหตุ: หน้าสำเนาทั้งหมดต้องลงนาม (ถ้าเป็นไปได้ควรใช้หมึกสีน้ำเงิน)!

ผู้ซื้อและผู้ขายต้องจัดเตรียมเอกสารต่อไปนี้:

 

 • รถยนต์: เราต้องนำรถไปที่สำนักงานขนส่ง ถ้าเป็นไปได้คุณควรวางแผนที่จะไม่ต้องใช้รถตลอดทั้งวัน เอกสารจะใช้เวลาดำเนินการ 2 วันทำการ ดังนั้นคุณจะต้องมารับหนังสือที่ได้รับการแก้ไขชื่อแล้วและใบเสร็จรับเงินตามนัดในภายหลัง (หมายเหตุ: ถ้าต้องการโอนรถออกไปที่จังหวัดอื่นจากจังหวัดที่ลงทะเบียนไว้ ก่อนอื่นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนทั้งหมด ซึ่งต้องใช้เวลา 3   วันทำการ คุณไม่จำเป็นต้องนำรถไปในครั้งนี้ แต่จะต้องมีหนังสือเดินทาง, เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของและหนังสือมอบอำนาจ)
 • สมุดทะเบียนสีฟ้าของรถ (รถยนต์) หรือสมุดทะเบียนสีเขียว (รถจักรยานยนต์)
 • แบบฟอร์มต่อไปนี้: 1) แบบฟอร์มการโอนกรรมสิทธิ์ที่ลงนามโดยผู้ขายและผู้ซื้อและ 2) หนังสือมอบอำนาจสำหรับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่อยู่ที่สำนักงานขนส่ง (หมายเหตุ: เราจะให้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้คุณลงนาม เมื่อซื้อรถจากเราหรือใช้บริการโอนกรรมสิทธิ์ของเรา)
 • สำเนาที่ลงนามของเจ้าของและเอกสารส่วนบุคคลของผู้ซื้อ:

สำหรับชาวต่างชาติ 

1) หนังสือเดินทาง: สำเนาหน้าที่มีภาพถ่าย, หน้าที่มีตราประทับวีซ่าปัจจุบันและบัตรขาออก
* หมายเหตุ: เนื่องจากกฎระเบียบใหม่จากสำนักงานขนส่ง เราจะต้องมีหนังสือเดินทางต้นฉบับของผู้ซื้อเพื่อโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของ เราจะให้คุณลงลายมือชื่อในเอกสารที่ระบุว่าอยู่ในความครอบครองของเราและเอกสารอื่นๆ เมื่อมันถูกส่งกลับมาให้คุณ หากคุณไม่สะดวกใจกับเรื่องนี้ คุณจะต้องไปที่สำนักงานขนส่งกับเรา (อาจใช้เวลาเกือบทั้งวัน เนื่องจากเราจะต้องมีหนังสือเดินทาง เวลาที่เรายื่นเอกสารและเวลาที่เรารับหนังสือ)

2) และข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
ใบอนุญาตทำงาน : สำเนาทุกหน้า (ให้เขียนในหน้าที่ว่างเปล่า อย่าลืมตรวจสอบเอกสารด้านหลัง) สำหรับใบอนุญาตทำงานของคุณ ข้อควรทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่ข้างต้น เราจำเป็นต้องมีต้นฉบับในวันโอน
หรือ

หนังสือรับรองที่พักอาศัยในประเทศไทย ที่ออกโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไทย ที่ตั้งอยู่ในห้างพรอมเมนาดา (ค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 500 บาทโดยปกติจะใช้เวลา 2 วันในการดำเนินการ และมีอายุการใช้งานเพียง 30 วันเท่านั้น เรามีบริการที่จะทำสิ่งนี้เพื่อคุณ โปรดดูในหน้ารายละเอียดการใช้บริการ) หรือหนังสือรับรองที่พักอาศัยในประเทศไทยจากสถานกงสุล / สถานทูตของคุณ – สำหรับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯคุณจำเป็นต้องนัดหมายทางออนไลน์ (วันอังคาร,วันพฤหัสบดี) ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1,500 บาทและใช้ได้นานถึง 1 ปี (คุณควรได้รับเอกสารในการเดินทางเดียวกัน) นี่คือลิงค์ไปยังเอกสารของสหรัฐ ซึ่งจะมีลักษณะดังนี้: เอกสารรับรองสำหรับรถยนต์ (“การยืนยันที่อยู่อาศัย”)

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอพำนักอาศัยจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไทย (หมายเหตุ: คุณไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารเหล่านี้เพื่อขอหนังสือรับรองที่พักอาศัยในประเทศไทยจากสถานกงสุลสหรัฐฯ):

 1. ใบคำขอ สำหรับหนังสือรับรองที่พักอาศัยในประเทศไทย
 2. สัญญาเช่า
 3. ภาพถ่าย 2 รูป (ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว)
 4. หนังสือเดินทาง: สำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย, หน้าวีซ่าปัจจุบัน /หน้าที่ ประทับตรา และบัตรขาออก

หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องมีเอกสารต้นฉบับสำหรับขั้นตอนการเป็นเจ้าของ ดังนั้นคุณควรขอสำเนาเพิ่มเติมหากต้องการใช้ในขั้นตอนอื่น เช่น การได้รับใบอนุญาตขับรถในไทย, การเปิดบัญชีธนาคารไทย เป็นต้น
หรือ

เอกสารสิทธิที่ดินที่มีชื่อของคุณอยู่ในนั้น ข้อควรทราบเกี่ยวกับข้อบังคับใหม่ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นเราจำเป็นต้องมีต้นฉบับในวันโอน

สำหรับคนไทย

บัตรประชาชน – สำเนาด้านหน้าและด้านหลังให้อยู่ในหน้าเดียว
ทะเบียนบ้าน – ส่วนบนเป็นข้อมูลของบ้าน ส่วนที่สองให้เป็นหน้าที่มีชื่อของบุคคลในหนังสือ (ทะเบียนบ้านสามารถมีหลายหน้าที่มีชื่อในนั้น)
ถ้ามีเอกสารอื่น การเปลี่ยนชื่อ / ใบหย่า / ใบมรณบัตร / พินัยกรรม ฯลฯ

หากซื้อหรือขายในชื่อของบริษัท / ชื่อของมูลนิธิ:
หมายเหตุ: สำเนาทุกฉบับต้องลงนามโดยประธาน / สมาชิกคณะกรรมการและประทับตราด้วยตราประทับของ บริษัท / มูลนิธิ (รวมถึงแบบฟอร์มการโอน)

เอกสารการลงทะเบียนของบริษัท / เอกสารการลงทะเบียนของมูลนิธิ
หนังสือแสดงเจตนาที่จะซื้อหรือขายรถดังกล่าว

เอกสารของคณะกรรมการแต่ละท่าน (ดูเอกสารที่จำเป็นส่วนบุคคลสำหรับชาวต่างชาติและคนไทยที่ด้านบน)

สำเนาทุกฉบับจะต้องลงนามโดยประธานกรรมการ / ประธานกรรมการและประทับตราของบริษัท / มูลนิธิ (รวมทั้งแบบฟอร์มการโอน)

ค่าธรรมเนียมการโอนย้าย, การจดทะเบียนและภาษีถนนทั้งหมด จะมีอัตรา เป็นสองเท่า ถ้ามีการลงทะเบียนรถในชื่อของบริษัท

ถ้าไม่มีการมอบอำนาจและการโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งสองฝ่ายจะต้องไปที่สำนักงานการขนส่งทางบกเพื่อดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าหมายเลขเครื่องยนต์และตัวถังตรงกับหนังสือเดินทางและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ผ่านการทดสอบความพร้อมเพื่อใช้งานบนท้องถนน (สำหรับรถยนต์ที่มีอายุมากกว่าเจ็ดปีและสำหรับรถจักรยานยนต์ 5 ปี) หากคุณยังไม่ได้ดำเนินการนี้คุณสามารถดำเนินการได้ที่ศูนย์ตรวจสอบ ( ต.ร.อ.)ทั่วไป

เอกสารการลงทะเบียน

สมุดทะเบียนสีฟ้าที่มาพร้อมกับรถ มีรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับรถ รวมทั้งเจ้าของคนก่อน, การจ่ายภาษี, การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับรถ เช่น สีหรือเครื่องยนต์ ฯลฯ ฝ่ายการเงินจะเก็บสมุดทะเบียนไว้จนกว่าจะได้รับการชำระเงินทั้งหมด

ภาษีและประกันภัยของรัฐบาล

 รถทุกคันต้องแสดงสติ๊กเกอร์ภาษีรถยนต์ซึ่งต้องต่ออายุทุกปี ค่าใช้จ่าย เริ่มจาก 600 – 1,000 บาทต่อปี ขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของรถ รถบรรทุกสี่ประตูและรถเอส ยู วี จะเสียภาษีรถหรู เพื่อจะติดสติ๊กเกอร์นี้ คุณต้องซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับของรัฐบาลที่เรียกว่า พ.ร.บ. ซึ่งครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลของบุคคลอื่น ๆที่เกี่ยวข้องในการเกิดอุบัติเหตุ (ค่าใช้จ่ายประมาณ 645-900 บาท) เราสามารถช่วยคุณต่ออายุนี้เป็นประจำทุกปี ดูรายละเอียดได้ที่หน้าบริการ

ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมสำหรับประกันภัยรถยนต์ :

รถยนต์ของเราครอบคลุมถึงการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ แต่ถ้าคุณต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากกว่านี้ ขอแนะนำว่าเราสามารถจัดการให้คุณได้ ดูรายละเอียดได้ในหน้าบริการ

หากคุณมีใบขับขี่ของต่างประเทศอยู่แล้ว ก็เป็นเรื่องง่ายที่จะขอใบขับขี่ในประเทศไทย นี่คือสิ่งที่คุณต้องเตรียม :

 • ใบอนุญาตทำงาน หรือหนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (คุณสามารถดูข้อกำหนดในส่วนข้างต้นค่ารักษาความปลอดภัยของรัฐบาล 500 บาท เราสามารถจัดเตรียมเอกสารนี้ให้คุณได้ ดูรายละเอียดได้ในหน้าบริการ
 • ใบรับรองแพทย์ 5 โรคต้องห้าม คุณไปตรวจได้ที่เกือบทุกคลินิก ราคาประมาณ 50 บาท (ต้องใช้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ตรวจ)
 • รายละเอียดของเอกสาร ใบอนุญาตจากประเทศของคุณ / เว็บไซต์ของกระทรวงDMV / DLT (เช่น M1, C, ฯลฯ ) รวมทั้งสำเนาของด้านหน้าและด้านหลังของใบอนุญาตของคุณ
 • สำเนาหนังสือเดินทางของคุณพร้อมลายเซ็น (หน้าที่มีรูปถ่าย, หน้าวีซ่าปัจจุบัน, บัตรขาออก)
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับทำบัตรใบขับขี่ประมาณ 205 บาทต่อใบ (ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์จะแยกประเภทกัน)

ถ้าคุณจะทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยเช่นกัน คุณจะต้องสำเนาเอกสารทั้งหมดของคุณอีกชุด คุณจะได้รับใบขับขี่ชั่วคราวมีอายุ 1 ปี แล้วคุณจะต้องกลับมาที่นี่เพื่อต่ออายุด้วยเอกสารชุดเดิมอีกครั้งและค่าธรรมเนียม 605 บาทสำหรับ 5 ปี หากคุณไม่มีใบอนุญาตขับขี่จากต่างประเทศหรือหมดอายุแล้ว คุณจะต้องไปฝึกอบรม เริ่มเวลาประมาณ 08:30 น. เพื่อนั่งฟังการฝึกอบรมหลักสูตร 4 ชั่วโมง (เป็นภาษาไทย ดังนั้น หาผู้แปลได้ ถ้าคุณต้องการ) ในส่วนข้อเขียน (มีเป็นภาษาอังกฤษ) และการทดสอบการขับขี่ (คุณจำเป็นต้องใช้รถของคุณเอง) เตรียมรถให้พร้อมสำหรับใช้ทั้งวัน

Other helpful resources:

การขาย

เราต้องการเงินมัดจำที่ไม่สามารถคืนเงินได้จำนวน 10,000 บาทซึ่งจะถือครองรถยนต์ได้สูงสุด 7 วัน

แน่นอน!   เราสามารถจัดหาเงินกู้ให้กับรถส่วนใหญ่ของเรา ดูรายละเอียดได้ในหน้าบริการ

ใช่! เราทำการแลกเปลี่ยนรถเป็นส่วนใหญ่ แต่เราอยากให้คุณทิ้งรถไว้ที่เรา ½ วัน เพื่อที่เราจะประเมินเงื่อนไขเพื่อเสนอราคาขายที่ยุติธรรม นอกจากนี้เรายังให้บริการฝากขายรถยนต์ในนามของคุณ โดยส่วนมากคุณจะได้รับเงินมากขึ้น แต่จะใช้เวลามากขึ้นในการขาย ดูรายละเอียดได้ในหน้าบริการ

หากคุณไม่ได้มีเงินสดในประเทศ เราขอแนะนำให้คุณเปิดบัญชีธนาคารของไทยและโอนเงินให้ตนเองหรือเพื่อน เพื่อที่คุณสามารถนำเงินสดหรือโอนไปยังธนาคารของเรา โดยปกติใช้เวลา 3-5 วันในการโอนเงินระหว่างประเทศ

 1. เงินสด (เป็นเงินบาทเท่านั้น)
 2. โอนเงินผ่านธนาคารในประเทศหรือต่างประเทศ (ลูกค้าจะต้องผู้รับผิดชอบในความแตกต่างของจำนวนเงินที่แสดงในบัญชีของเรา เนื่องจากการแปลงสกุลเงินหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร)
 3. บัตรเครดิต (ค่าบริการเกิน 50,000 บาท เพิ่มค่าธรรมเนียมอีก 3% )
ขออภัย เราไม่สามารถให้บริการในเวลานี้ได้ เนื่องจากรถส่วนใหญ่ของเราไม่มีกรมธรรม์ประกันภัย จนกว่าผู้ซื้อจะชำระกรมธรรม์ประกันภัยในปีนั้นหลังการขาย

แน่นอน! เรามีศูนย์ที่ครบวงจร หากเราไม่สามารถซ่อมได้ เราจะหาช่างที่ชำนาญมาทำ ศูนย์ของเราตั้งขึ้นมาเพื่อเตรียมรถสำหรับขายและช่วยเหลือลูกค้าที่ซื้อรถจากเรา

บริการฝากขาย

ขออภัยด้วย ณ เวลานี้เรามีบริการฝากขายที่ได้รับการรับรองเท่านั้น หากรถของคุณไม่เป็นไปตามเกณฑ์ อย่างน้อยที่สุดเราสามารถช่วยคุณกำหนดราคาที่ยุติธรรมและแนะนำสถานที่บางแห่งในการโฆษณา เมื่อคุณพบผู้ซื้อ เราสามารถช่วยในการเปลี่ยนชื่อ ถ้าคุณสนใจที่จะใช้บริการของเราในการโอนกรรมสิทธิ์

บริการตรวจสอบของเราจะรวมอยู่ในการบริการฝากขาย หากคุณตัดสินใจที่จะไม่ส่งมอบรถหลังจากที่เราตรวจ เราขอคิดค่าบริการในการตรวจสอบ 5,000   บาท

เราขอแนะนำว่ารถถูกทิ้งไว้กับเราเป็นเวลาอย่างน้อย 45 วัน หากคุณตัดสินใจที่จะหยุดให้บริการฝากขาย เราจะคิดค่าบริการเพียง 5,000 บาท สำหรับการตรวจสอบเบื้องต้น, ตรวจอย่างละเอียด, การถ่ายภาพและการจัดเก็บ

เราจะฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารในไทยหรือเราจะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีในต่างประเทศ ผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน

การขายรถของคุณอาจจะใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์จนถึงหลายเดือนขึ้นอยู่กับประเภทของรถ, ช่วงเวลาของปีและราคา

ถ้าคุณส่งมอบรถไว้กับเราและคุณพาผู้ซื้อมาหาเราจากการโฆษณาของคุณเอง เราจะหักเงิน 5,000 บาทออกจากค่าบริการของเรา

Other

เราจะตรวจสอบรถจากผู้ขายส่วนตัว (ไม่มีตัวแทนจำหน่ายรถยนต์) ตามตารางเวลาที่กำหนด เพราะเรามีการจำกัดจำนวนสำหรับบริการนี้ รถจะต้องมาตรวจสภาพกับเราเป็นเวลา 1 วัน ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการนี้คือ 5,000 บาท และเราจะแนะนำรายการที่ซ่อมแซมภายใน 24-48 ชั่วโมง (ต้องขออภัย หากเราไม่สามารถประเมินในการซ่อมแซม หากไม่มีอะไหล่ในสต็อก) เราไม่รับประกันว่าเราจะพบกับทุกปัญหา แต่จะทำให้คุณได้ทราบว่าคุณกำลังมองหาอะไร

ติดต่อเราวันนี้!

[contact-form-7 404 "Not Found"]

พันธมิตรบางส่วนของเรา:

Existing User?

Register | Lost your password?